Regulamin i Polityka Prywatności

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 • Sklep internetowy GUEVE® prowadzony jest przez firmę GUEVE Ewelina Gudra NIP 6191980566, REGON 387831132, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.
 • Niniejszy regulamin stanowi zasady
  • zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu i określa zasady wykonywania tych umów
  • dostarczania treści marketingowych dot. sklepu internetowego za pomocą tzw. newslettera
  • świadczenia usług drogą elektroniczną
 • E-sklep prowadzony jest za pomocą domeny www.gueve.pl. Przedmiotem e-sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego.
 • GUEVE Ewelina Gudra jest podmiotem prowadzącym e-sklep, usługodawcą oraz sprzedawcą towarów w nim umieszczonych.
 • W celu skutecznego złożenia zamówienia w e-sklepie, wymagana jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 • Klient może otrzymać dostęp do regulaminu w dowolnym momencie.

§ 2 DEFINICJE

 • Regulamin - niniejszy regulamin;
 • Klient – konsument nabywający Towary w sklepie www.gueve.pl
 • Przedsiębiorca – firma GUEVE Ewelina Gudra NIP 6191980566, REGON 387831132
 • Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Towary - wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.gueve.pl. Towary dostępne w e-sklepie są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne jest firma GUEVE Ewelina Gudra
 • Sklep - sklep internetowy GUEVE® prowadzony pod adresem www.gueve.pl
 • Umowa sprzedaży - umowa zawierana przez Klienta ze Sprzedającym, do której stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 • Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośredni do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego

§ 3 KONTAKT

 • Adres przedsiębiorstwa: Ludna 7/12, 00-405 Warszawa
 • Adres poczty elektronicznej: girls@gueve.pl
 • Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • W ramach prowadzenia E-Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 • Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 • Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z usługi i zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia
 • Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie wyrażenia zgody przez klienta sklepu na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Umowa ta zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (wypowiedzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyny.
 • Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy girls@gueve.pl Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia

§ 5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy.
 • Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy, wskazane na stronach Sklepu. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 6,00 zł do 15,00 zł i jest zależny od gabarytu przesyłki i wybranego przewoźnika.
 • W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, Klient powinien opłacić zamówienie w ciągu 24h. W przypadku braku wpłaty, umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 • Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 • Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi
 • W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu Internetowego, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
 • Klient ma możliwość dokonywania zmian w zamówieniu oraz zmian w danych teleadresowych do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „ złóż zamówienie”.
 • Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamów”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Oferta złożona przez Klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w ciągu 48h, przestaje go wiązać.
 • Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest opłacenie złożonego zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 • Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

§ 6 PŁATNOŚCI

 • Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 24 godzin przy wyborze przelewu tradycyjnego lub przelewem elektronicznym.
 • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 • Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku sklepu internetowego prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.
 • Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 • W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrot zostaje dokonany na rachunek karty użytej do płatności.
 • Zwrot pieniędzy na konto klienta następuje w przeciągu 14 dni od momentu przyjęcia przez nas przesyłki zwrotnej.
 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia

§ 7 WYSYŁKA I DOSTAWA

 • Towar wysyłany jest na adres podany w zamówieniu.
 • Towar dostarczany jest za pomoca firmy InPost, Paczka w Ruchu lub Poczty Polskiej.
 • Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od daty złożenia zamówienia.
 • Sklep internetowy gueve.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
 • Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta e-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 9.00-17.00. Sklep powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.
 • Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Konsumenta oraz Przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością posiada prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku zakupu towaru wykonanego na specjalne, indywidualne zamówienie ze szczególnym uwzględnieniem produktów personalizowanych.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

§ 9 REKLAMACJE

 • Konsument oraz Przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością posiada prawo do reklamacji.
 • Każda rzecz kupiona w Sklepie Internetowym może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży.
 • Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: ul. Ludna 7/12, 00-405 Warszawa
 • Reklamacje należy składać w formie pisemnej przesyłając niezbędne oświadczenie za pomocą wiadomości e-mail na adres: girls@gueve.pl. W wiadomości należy podać adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
 • Rozpatrzenie reklamacji następuje nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania reklamowanego towaru.
 • W przypadku uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru, w kwocie, jaką zapłacił Kupujący zamawiając Towar.
 • Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy girls@gueve.pl

§ 10 DANE OSOBOWE

 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 • Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 • “Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
  imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
  Cel i czas przetwarzania danych.
 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).”
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
 • Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 • Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).
 • Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych"
 • Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.
 • Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt jest uszkodzony mechanicznie. W celu zachowania prawa do gwarancji i prawa odstąpienia od umowy zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera, kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie lub produkt nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub produkt noszą znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz przesłać informacje na adres: girls@gueve.pl
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DZ.U. 2000 NR 22 POZ. 271 ZE ZM.), Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (DZ.U. 2002 NR 141 POZ. 1176 ZE ZM.), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 R. - Kodeks Cywilny (DZ.U. 1964 NR 16 POZ. 93 ZE ZM.).
 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Ustawą z dnia 17.11.1964 R. Kodeks Postępowania Cywilnego (DZ.U. NR 43 POZ. 296 ZE. ZM.).

§ 12 POLITYKA COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • marketingowych (remarketing)
 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
 • zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl